Polityka Prywatności

Polityka definiuje zakres ochrony prywatności i poziom poufności chroniący informacje, które Użytkownik udostępnia podczas rejestracji konta na witrynie oraz w czasie normalnego korzystania ze strony internetowej https://lokalnygrafik.pl/baza-projektow/ Użytkownik
może w dowolnym czasie i według własnego uznania pozwolić lub zabronić zbierania i korzystania ze swoich danych osobowych.

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przedsiębiorca działający pod firmą wpisaną do CEiDG Lokalny Grafik Monika Kwiatkowska ul. Kopernika 24/12 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672152269, REGON: 380812404, operator Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://lokalnygrafik.pl/baza-projektow/ (Administrator).

W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych Użytkownika prosimy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres biuro@lokalnygrafik.pl
Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za usługi związane z organizacją konkursów;
 • zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie taka złożona;
 • obsługi zgłoszeń, które zostaną do nas skierowane (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • analizy danych w celu poprawy oferowanych usług, produktów, lub technologii;
 • utrzymywania komunikacji i kontaktu w sprawach dotyczących transakcji wykonywanych przez Użytkownika;

Dane osobowe przetwarzane są za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem świadczenia usług Serwisu ma charakter obowiązkowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu Administratora – nieobowiązkowy. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora. Administrator może przetwarzać dane osobowe także celem dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkowników.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.

3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane czy też wymieniane z innymi podmiotami w celach marketingowych.
Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione podmiotom, które wykonują usługi w imieniu Serwisu. Usługi te mogą dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych, przetwarzania płatności itp. Strony trzecie dostaną wyłącznie dane wymagane do wykonania określonych wyżej usług i nie mogą być używane do żadnych innych celów. Dane te są przekazywane na podstawie umowy Administratora ze Stroną trzecią.
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych Użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawem oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub orzeczeniu sądowemu, administracyjnemu.
Administrator zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

4. DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik ma prawo do poprawienia oraz uzupełnienia swoich danych osobowych poprzez konto w Serwisie. W każdej chwili Użytkownik ma prawo również zażądać informacji o tym, które z danych osobowych przechowujemy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez biuro@lokalnygrafik.pl
Dane Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo jego konto będzie aktywne lub póki to konieczne do dostarczania usług Użytkownikowi albo ich rozliczenia.
Użytkownik może skontaktować się z nami na biuro@lokalnygrafik.pl, żeby usunąć swoje konto lub poprosić, żebyśmy usunęli lub nie korzystali z jego danych w celu dostarczania usług. W tych sytuacjach zachowamy i będziemy korzystać z danych Użytkownika tylko w stopniu koniecznym do zastosowania obowiązujących nas regulacji prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonania naszych umów.
Pełny katalog praw Użytkownika odnośnie przetwarzania danych osobowych: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), do niepodlegania automatyzacji.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

6. MODYFIKACJA DANYCH

Jeżeli Użytkownik zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

7. POLITYKA COOKIES

Serwis fajnelogo.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.
Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi.

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.
Umieszczane tam będą informacje o każdej zmianie Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych.